Regulamin konkursu

„Napisz notkę Czytaj PL 2019”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Napisz notkę”. Przedmiotem Konkursu jest nagrodzenie osób, które napiszą najciekawszą notkę do jednej z 12 książek biorących udział w akcji Czytaj PL 2019.

§2

Organizatorem konkursu jest LubimyCzytać.pl (Lubimyczytać.pl Sp. z o.o. ul. Półwiejska 17 lok. 15, Poznań). Fundatorem nagród jest jest eCom Group sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-303), przy ul. gen. Antoniego Józefa Madalińskiego 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa pod numerem KRS: 0000577375, NIP: 677-23-92-776, która to spółka jest operatorem platformy Woblink.com (ul. Madalińskiego 9, 30-303 Kraków), zwana dalej „Organizatorem Konkursu”. Fundatorem nagród w postaci smartfonów i bonów jest eCom Group sp. z o.o., zaś fundatorem nagrody w postaci czytników jest firma PocketBook International S.A reprezentowana w Polsce przez panią Karinę Sękowską, i podmiotem odpowiedzialnym za ich wydanie jest pani Karina Sękowska, prowadząca prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „PRcontext Karina Sękowska” z siedzibą w (01-390) Warszawie przy ul. Sucharskiego 10 m. 96, REGON: 146816412, NIP: 949-172-20-60.

§3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i animowany na stronie portalu LubimCzytać.pl. Konkurs trwa od 15.11.2019 do 30.11.2019 do godziny 23:59.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§1

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub są osobami posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) wyraził zgodę na udział w Konkursie.

§2

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§3

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§4

Dane osobowe będą przechowywane do momentu podania przez laureata Moderatorowi informacji, że otrzymał nagrodę. Po otrzymaniu takiej informacji, zostaną one niezwłocznie usunięte.

§5

Uczestnik konkursu ma prawo do dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych. Niemniej każda zmiana podanych danych może opóźnić, uniemożliwić przesłanie nagrody (szczególnie w przypadku żądania ich usunięcia przed zrealizowaniem wysyłki), a także wygenerować dodatkowe koszty wysyłki, które ponieść będzie musiał Laureat odpowiedzialny za zmianę danych do wysyłki nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§1

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również „Moderatorami”).

§2

Nagrodzone zostanie 10 osób, które zostaną wyłonione przez jury jako autorzy najciekawszych notek o jednej z książek biorących udział w akcji Czytaj PL 2019, przy czym:

– osoba, która zajmie pierwsze miejsce, otrzyma czytnik e-booków PocketBook Touch HD 3, koszulkę akcji Czytaj PL oraz bon na zakupy w księgarni Woblink o wartości 150 PLN,

– osoba, która zajmie drugie miejsce otrzyma czytnik e-booków PocketBook Touch Lux 4, koszulkę akcji Czytaj PL oraz bon na zakupy w księgarni Woblink o wartości 100 PLN,

– osoba, która zajmie trzecie miejsce, otrzyma czytnik e-booków PocketBook Basic Lux 2, koszulkę akcji Czytaj PL oraz bon na zakupy w księgarni Woblink o wartości 50 PLN,

– osoby, które zajmą miejsca od 4 do 10 otrzymają koszulkę akcji Czytaj PL.

§3

Aby przystąpić do Konkursu, należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

§4

Zgłoszenie do Konkursu nie może zawierać obraźliwych zwrotów, przekleństw ani w inny sposób naruszać przepisów polskiego prawa.

§5

Zadaniem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest:

Napisanie liczącej maksymalnie 500 znaków notki do jednej z książek biorących udział w akcji Czytaj PL 2019 oraz opublikowanie jej na stronie http://czytajpl.lubimyczytac.pl poprzez formularz służący do tego celu.

§6

Każdy uczestnik Konkursu może wypełnić dowolną ilość zgłoszeń.

§7

Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że przesłana przez niego notka jest jego dziełem oraz że przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs oraz, że jego praca konkursowa nie narusza innych przepisów polskiego prawa.

§8

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 05.12.2019 r. i tego dnia Organizator skontaktuję się z 3 laureatami.

§9

Uczestnik wskazany przez jury jako zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o podanie danych osobowych i adresu dostarczenia przesyłki z nagrodą.

IV. NAGRODY

§1

W konkursie przewidziano następujące nagrody:

1 miejsce:
– Czytnik e-booków Pocketbook Touch HD 3
– koszulka akcji Czytaj PL
– Bon na zakupy e-booków w sklepie Woblink o wartości 150 PLN

2 miejsce:
– Czytnik e-booków PocketBook Touch Lux 4
– koszulka akcji Czytaj PL
– Bon na zakupy e-booków w sklepie Woblink o wartości 100 PLN

3 miejsce:
- Czytnik e-booków PocketBook Basic Lux 2
- koszulka akcji Czytaj PL
– Bon na zakupy e-booków w sklepie Woblink o wartości 50 PLN

Miejsca 4-10:
- koszulka akcji Czytaj PL

§2

Organizator Konkursu ma prawo w trakcie jego trwania do zmiany oferowanej nagrody na nagrodę o zbliżonych cechach i wartości.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu zgłoszeń i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w ust.1.

§2

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych, w szczególności za problemy z łączem internetowym.

§3

W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

§4

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§5

Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

§6

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.