Regulamin

REGULAMIN KONKURSU
„Obalamy mity z Radkiem Kotarskim”

§ 1
[Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa prawa i obowiązki uczestników konkursu „Obalamy mity z Radkiem Kotarskim” (zwanego dalej Konkursem) oraz prawa i obowiązki organizatora Konkursu i Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o. o.

2. Organizatorem Konkursu jest: Lubimyczytać.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380143, NIP 9721224450.

3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Fundatorach nagród rozumie się przez to Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064794, NIP: 676-007-57-68 oraz Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o., Oddział w Krakowie z siedzibą w Krakowie wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000258848, NIP: 677-227-02-57.

4. Konkurs obejmuje Konkurs przeprowadzany na stronie http://nicbardziejmylnego.lubimyczytac.pl będącym własnością Lubimyczytać.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2
[Konkurs]

1. Konkurs trwa od 29 października 2015 roku do 8 listopada 2015 roku.

2. Zadaniem uczestników Konkursu będzie zaproponowanie mitu związanego z literaturą, który mógłby zostać obalony przez Radka Kotarskiego. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie odpowiednich pól formularza zgłoszeniowego. Treść zgłoszonego mitu nie może przekraczać objętości 200 znaków ze spacjami.

3. Jedna osoba może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń w czasie trwania konkursu.

4. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób dokona zgłoszenia tego samego lub znacząco podobnego mitu, Jury weźmie pod uwagę zgłoszenie dokonane jako pierwsze.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez 3-osobowe jury, którego członkowie zostaną wskazani przez Organizatora konkursu. Organizator Konkursu dołoży wszelkich starań, by skład jury gwarantował bezstronność i obiektywizm w wyborze Zwycięzców.

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w terminie 3 tygodni od zakończenia Konkursu na stronie nicbardziejmylnego.lubimyczytać.pl.

7. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem pracowników Organizatora i Fundatorów oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu.

8. Uczestnik Konkursu obowiązany jest przestrzegać regulaminu serwisu Lubimyczytać.pl.

9. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach niezbędnym do realizacji Konkursu (w szczególności dotyczy to wysyłki nagród) oraz w celach marketingowych. Administratorami Danych Osobowych uczestników Konkursu są: Organizator w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników, wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród oraz Fundatorzy nagród w zakresie przetwarzania danych osobowych wyłonionych zwycięzców w celu przekazania nagród. Lubimyczytać.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia, że dane osobowe uczestników Konkursu nie będą wykorzystywane w innym celu niż określony w niniejszym ustępie.
Każdy uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich zmiany, uzupełnienia, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz ich usunięcia. Uczestnikowi konkursu przysługuje również prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

§ 3
[Nagrody]

1. Nagrodami przyznawanymi przez jury są:
a) nagroda I stopnia – czytnik Kindle Touch 7 o wartości 318 zł brutto.
b) nagroda II stopnia – 5 książek papierowych pt. „Nic bardziej mylnego” autorstwa Radosława Kotarskiego – po jednym egzemplarzu książki dla każdego laureata.
c) nagroda III stopnia – 5 ebooków pt. „Nic bardziej mylnego” autorstwa Radosława Kotarskiego – po jednym pliku dla każdego laureata. Nagrody zostaną przekazane w formie kodów umożliwiający „zakup” ebooka za 0 zł na platformie www.woblink.com.

2. Kontakt ze zwycięzcami Konkursu nastąpi drogą mailową. Wysyłka/przekazanie nagród nastąpi w terminie do miesiąca od daty przekazania adresu do wysłania paczki.

3. Brak odpowiedzi zwycięzcy Konkursu z podaniem adresu do wysłania nagrody w terminie dwóch tygodni od daty poinformowania o wygraniu nagrody skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.

4. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są podać adres do wysłania nagrody na terytorium Polski. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4
[Obowiązki Fundatora nagród]

1. Fundator nagród jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który obowiązany jest do uiszczenia 10 % podatku dochodowego od wartości nagród zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku o dochodowym od osób fizycznych. Uiszczenie powyższego podatku przez płatnika oznacza, że zwycięzca Konkursu nie musi w zeznaniu rocznym wykazywać korzyści, jakie osiągnął z tytułu wygrania nagrody w Konkursie. Jeżeli nic innego nie wynika z Regulaminu – wszelkie
obowiązki przewidziane w Regulaminie obciążają Fundatora nagród, w szczególności Fundator nagród jest odpowiedzialny za wysyłkę nagród.

2. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z Konkursem, Fundator nagród przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem nagród Fundator nagród pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej.

§ 5
[Postanowienia końcowe]

1. Przez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik Konkursu wyraża zgodę na niniejszy Regulamin.

2. Decyzje jury, Organizatora Konkursu oraz Fundatorów – przewidziane w Regulaminie – są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu nawet w trakcie jego trwania pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 października 2015 roku.